Swaruu Transcripts 837 - Thông tin chính thức từ Swaruu Minerva (Mari)

Trò chuyện với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

29-12-2022 • 3分

Swaruu Transcripts 837 - Thông tin chính thức từ Swaruu Minerva (Mari)