Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 7: Phá chấp pháp của ngoại đạo

Pháp thoại Thích Nhật Từ

24-07-2022 • 1時間 15分

Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 29-09-08.