1 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੁ ਬਾਣੀ

ਖ਼ਾਲਸ ਗੋਸ਼ਟੀ

13-06-2023 • 2分

ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ #ਜਪੁ ਬਾਣੀ